Verkenning mogelijke samenwerking Friesland College en ROC Friese Poort

24 feb 2021

De Colleges van Bestuur van ROC Friese Poort en het Friesland College hebben de afgelopen periode verkennende gesprekken gevoerd over de wederzijdse verwachtingen bij een dergelijk vooronderzoek. Geconcludeerd is dat het in het belang van de regio én van de beide organisaties is om nader onderzoek te doen naar een gewenste vorm van samenwerking.

Het mbo staat voor stevige uitdagingen zoals o.a. vergrijzing en krimp, een tekort aan vakmensen en een kortere doorlooptijd van beroepen. Daarnaast neemt het begrip in de regio af voor het naast elkaar bestaan van twee verschillende ROC’s met deels hetzelfde opleidingsaanbod. De genoemde uitdagingen brengen belangrijke opgaven met zich mee zoals het in stand houden van kleinere opleidingen in de regio, investeren in onderwijsvernieuwing en flexibilisering, alsmede de versterking van de samenwerking met het werkveld in de regio. Dit vraagt om een herbezinning op de wijze waarop wij het middelbaar beroepsonderwijs in onze regio’s duurzaam willen inrichten. Samenwerken biedt meer mogelijkheden voor het behoud van een doelmatig onderwijsaanbod in de regio en investeringen in verdere professionalisering, digitalisering en een leven lang leren.

De Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht kiezen ervoor om nadrukkelijk de samenwerking en versterking van het middelbaar beroepsonderwijs in de eigen regio te onderzoeken.

Het vooronderzoek moet antwoorden geven op de volgende drie hoofdvragen:

  1. in hoeverre is samenwerking tussen beide instellingen gewenst / nodig en wat zijn de voordelen van een eventuele samenwerking?
  2. wat is daarvoor de meest geëigende samenwerkingsvorm?
  3. wat is het transitiepad om tot de meest geëigende samenwerkingsvorm te komen?

Naar verwachting zullen de uitkomsten van het vooronderzoek voor de zomer bekend worden. Op basis daarvan zullen eventuele vervolgstappen worden gezet.

RMC

Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met RMC Friesland Noord.