Thuiszittersaanpak

26 okt 2020

Verzuim

Als een jongere na vier weken afwezigheid op school nog steeds afwezig blijft, wordt de jongere aangemerkt als thuiszitter. Hieraan vooraf gaat vaak een periode of periodes van verzuim. De jongere is veelal al in beeld bij de leerplichtambtenaar.  Basisscholen, voortgezet onderwijsscholen en scholen voor middelbaar beroeps onderwijs melden de jongeren bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

Melding

Scholen zijn verplicht een thuiszittende jongere te melden bij het betreffende  Samenwerkingsverband. Basisscholen en scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben een eigen Samenwerkingsverband. De Samenwerkingsverbanden hebben een provinciale (basisschool) of regionale functie. De Samenwerkingsverbanden zijn verplicht een aantal malen per jaar de Inspectie voor het Onderwijs op de hoogte te stellen van het aantal thuiszittende jongeren.

Oorzaken

De onderliggende oorzaken voor thuiszitten zijn zeer verschillend. Deze kunnen zijn angsten, pestverleden, conflicten, gedragsproblemen. Veelal zijn hulpverlenende instanties betrokken.

Thuiszitterstraject

Thuiszittende jongeren binnen het Voortgezet Onderwijs kunnen worden geplaatst binnen het Thuiszitters Traject. Dit is een opvangvoorziening die is ondergebracht bij het OrthoPedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) van het Samenwerkingsverband Fryslân Noard.

De voorziening biedt een onderwijs op maat. Het doel is terugkeer naar school. Onderwijs binnen de school van herkomst, een andere school voor voortgezet onderwijs of een middelbare beroepsopleiding. De duur van het thuiszitterstraject is persoonsgebonden.

Tot slot

Er is veel aan gelegen een jongere terug te laten keren op school. Dit geldt voor jongeren binnen alle hierboven genoemde schooltypes. Soms is een hulp voorliggend maar wordt de kleine ruimte die er is om onderwijs te volgen zeker benut.